Home > Photo gallery > Chumesh Seudah at Talmud Torah Shomrei Hachomas –Tzedukas Rabbi Meir Bal Hanes in Jerusalem

Chumesh Seudah at Talmud Torah Shomrei Hachomas –Tzedukas Rabbi Meir Bal Hanes in Jerusalem

12 Feb 2019 10:15 AM

Send this to a friend